Ana Sayfa » Genel » Mevcut Eğitim Sistemi Öğrencilere Neler Veriyor?

Mevcut Eğitim Sistemi Öğrencilere Neler Veriyor?

Şu anki eğitim sitemimizin öğrencilere neler verip neler vermediğini iki başlık altında inceleyebiliriz. Birincisi nitelikli öğrenim bakımından neler verip vermediği, ikincisi ise toplumda birey olarak kendisine neler verip neler vermediği olarak inceleyebiliriz.

Eğitim sistemimizin nitelikli öğrenci yetiştirmesi gerekmektedir. Öğrencilerin nitelikli olabilmesi için eğitim sistemimizin nitelikli olması gereklidir.

Öğrencinin nitelikli olabilmesi için, ilköğretim ve ortaöğretimde program tasarımında öğrencilere temel yeterliliklerin kazandırılması esas olmalıdır. Bunlar; yazılı ve sözlü dili etkili kullanma yeterlilikleri, hesaplama yeterlilikleri, teknoloji okuryazarlığı, medya okuryazarlığı, kendi kendine öğrenme yeterlilikleri, problem çözme yeterlilikleri, üst düzey düşünme yeterlilikleri, sosyal ve kültürel yeterlilikler, politik yeterlilikler, spor ve sanat yeterliliklerinden oluşmalıdır.

Eğitim sistemimizin nitelikli olabilmesi için ise, yönetimin nitelikli, okul müdürlerinin nitelikli, eğitim programlarının nitelikli, öğretmenlerin nitelikli, öğrenme-öğretme süreçlerinin nitelikli, eğitim ve öğrenme ortamlarının nitelikli, okul çevresinin nitelikli, fiziki mekanların nitelikli, öğretim teknolojileri ve araç gereçlerin nitelikli olması gerekir.

Bu saydıklarımıza baktığımızda eğitim sistemimizin nitelikli öğrenci yetiştirdiğini söylememiz mümkün değildir. Türkiye şartları göz önüne alındığında bu niteliklerin homojen dağılmadığını ifade edebiliriz.

Nasıl bir insan ve nasıl bir toplum yetiştirdiği olarak ikincisine bakacak olursak;

Her eğitim sisteminin dayandığı felsefe ve bu felsefeye bağlı olarak geliştirilen amaçlarda bir insan ve toplum anlayışı öngörülür. Eğitim sisteminin henüz cevap veremediği temel bir soru vardır: “Eğitimli veya eğitilmiş kişi kimdir? Eğitilmiş kişinin sahip olması gereken nitelikler nelerdir? Eğitilmiş kişinin sahip olduğu nitelikleri nasıl ölçebiliriz? Müfredatın, söz konusu bu temel sorulara ne kadar cevap verdiği tartışmalı bir konudur. Müfredat, Türkiye’nin ve dünyanın hâlihazırdaki durumunu ne kadar dikkate almaktadır?

Eğitim sistemi ile yetiştirmeyi öngördüğümüz insanın ve toplum anlayışımızın çağcıl gelişmeler ışığında şu temel ilke, değer ve idealler üzerinde yükselmesi gerekir: Hayatı bir bütün olarak kavrayabilecek, hayata anlam katabilecek ve anlamlı bir hayatı idame ettirebilecek; bireysel amaçlarıyla içinde yaşadığı toplumun ortak amaçlarını bütünleştirebilecek; daha adil, daha insani ve daha erdemli bir toplumun inşasında aktif bir rol üstlenebilecek yeterliliklerle donatılmış bilgi, hikmet ve irfan sahibi insanlar ve böylesi insanlardan meydana gelen, tarihi gelenek ve birikiminden beslenen, çağını okuyup anlayabilen daha adil ve insani bir dünyanın ihtiyaç duyduğu değerleri üretip geliştirmekle kalmayıp söz konusu değerleri, sadece kendi insanının refah ve mutluluğu için değil, bütün bir insanlık âleminin hizmetine sunabilen, en üst düzeyde sosyal sorumluluk bilicine sahip bireylerden oluşan erdemli ve mutlu bir toplum.

Ama görüyoruz ki, eğitim sistemimiz tam anlamıyla henüz bu nitelikte bireyler yetiştirememektedir.

Eğitim sistemimizin, nitelikli öğrenciler yetiştirmesi ve nitelikli öğrencilerin de toplumda nitelikli bireyler olarak yer alabilmesi için yukarıda saydığımız süreçlerin gözden geçirilip etkili bir şekilde uygulanması ile olacaktır. Bunun mücadelesini her aşamada her platformda vereceğim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir